1.4.13

Gaël Faye
...gahugu gatoyi  (pequeño país)
gahugu kaniniya (gran país)
warapfunywe ntiwapfuye (has sufrido pero el sufrimiento no te ha matado)
waragowe ntiwagoka (fuiste herido, pero no estás muerto)...

www.gaelfaye.fr